HomeSupply.net cố gắng cung cấp giáo dục cho khách hàng, gia đình và người chăm sóc. Giáo dục được cung cấp dựa trên các dịch vụ được cung cấp, nhu cầu và khả năng được xác định của khách hàng và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Giáo dục có thể bao gồm kế hoạch chăm sóc, thực hành và an toàn y tế cơ bản, sử dụng an toàn và hiệu quả các thiết bị và / hoặc vật tư y tế, an toàn cơ bản tại nhà, kiểm soát và phòng ngừa nhiễm trùng, và cách thông báo cho công ty về các vấn đề, mối quan tâm và khiếu nại.

Khi thiết bị được gửi tài liệu giáo dục thường được cung cấp bởi nhà sản xuất và được bao gồm trong các hộp trong đó họ vận chuyển thiết bị. Các tài liệu này có thể bao gồm Bảo hành, Hướng dẫn lắp ráp nếu có, Hướng dẫn vận hành, v.v. Ngoài ra, các tài liệu sau đây có sẵn để tải xuống, fax, gửi thư hoặc gửi email để hỗ trợ khách hàng sử dụng an toàn thiết bị của họ.

Tải về các tài liệu giáo dục này để xem xét