ចំណងជើង - ស្តង់ដារ គេហទំព័រ

គេហទំព័រ

គណនីអតិថិជនសុខភាពផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ដោយស្វ័យប្រវត្តិការតាមដានបញ្ជាទិញនិងសមត្ថភាពក្នុងការទិញរបស់របរដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការលក់រាយដោយក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួន។